Warunki współpracy

1. Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji Zamawiającego poprzez wykonanie produktu poligraficznego zgodnie z jego oczekiwaniami i standardami jakościowymi.

2. Niniejsze warunki obowiązują w trakcie realizacji każdego zlecenia, chyba że osobna umowa pisemna stanowi inaczej. Zamawiający akceptuje te warunki składając zamówienie.

3. Drukarnia Wie-druk zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć lub filmów z wykonanych zleceń do celów promocyjnych, chyba, że w umowie pisemnej wyraźnie jest inaczej ustalone.

1. Zamawiający otrzymuje kalkulację zlecenia poprzez: a) wysłanie e-maila do handlowca b) korzystanie z panelu klienta.

2. Po weryfikacji handlowiec przesyła potwierdzenie ceny.

3. Koszt dostawy jest kalkulowany oddzielnie.

4. Ceny ofertowe obowiązują przez 7 dni od daty wysłania oferty, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.

5. Ceny podane przez Drukarnię Wie-druk są cenami netto, podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami.

6. Koszty druku próbnego i zmian w plikach obciążają Zamawiającego, nawet jeśli nie dochodzi do zawarcia umowy.

1. Zamawiający składa zamówienie e-mailem lub przez panel klienta.

2. Handlowiec po weryfikacji danych przesyła potwierdzenie zamówienia z terminem realizacji i kosztem dostawy.

3. W przypadku zamówienia przez panel klienta, zamówienie jest potwierdzane automatycznie. W przypadku niektórych szczególnie skomplikowanych technologicznie lub materiałowo zamówień, może być konieczna dodatkowa weryfikacja przez handlowca.

4. Drukarnia Wie-druk zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień naruszających obowiązujące przepisy prawne.

5. W przypadku różnic między zamówieniem a ofertą, Drukarnia Wie-druk informuje i ewentualnie wycenia zlecenie ponownie.

6. Drukarnia Wie-druk określa czas realizacji w pełnych dniach roboczych od otrzymania kompletnego zamówienia i poprawnych plików.

7. Choć większość zamówień jest realizowana zgodnie z deklarowanym terminem, mogą wystąpić opóźnienia niezależne od Drukarni Wie-druk, wynikające z przepisów prawa, zmian organizacyjnych, braku dostępnych materiałów lub awarii maszyn. W takich przypadkach przedstawiciele Drukarni Wie-druk niezwłocznie informują o opóźnieniach Zamawiającego.

8. Drukarnia Wie-druk nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikające z przyczyn od niej niezależnych, ani za wady i opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików przez Zamawiającego.

9. Terminy realizacji usług są uzależnione od obłożenia produkcji i są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.

10. Drukarnia Wie-druk zastrzega sobie prawo do odchylenia o maksymalnie 2% w ilości produktu w stosunku do zamówienia. Brakująca ilość, jeśli występuje, będzie proporcjonalnie pomniejszać wartość faktury.

1. Zamawiający dostarcza poprawne pliki do druku, a ich wymogi są określone w dokumentacji „Sposób przygotowania plików do druku”.

2. Pliki są wysyłane do drukarni za pośrednictwem e-maila, Wetransfer.com lub serwera FTP.

3. Drukarnia Wie-druk dokonuje podstawowej weryfikacji plików, ale odpowiedzialność za ich błędy ponosi Zamawiający.

4. W przypadku błędów, Drukarnia Wie-druk kontaktuje się z Zamawiającym w celu ich poprawy.

5. Bardziej szczegółowa kontrola plików wymaga indywidualnych ustaleń między Stronami.

6. Drukarnia Wie-druk nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania materiałów do druku, które nie podlegają standardowej weryfikacji, takie jak użycie przezroczystości, niewłaściwa kolejność pagin, itp.

7. Zamawiający może zlecić Drukarni Wie-druk wykonanie softproofa lub egzemplarza próbnego za odpłatnością, który po akceptacji będzie wzorcem do wykonania zlecenia produkcyjnego.

8. W przypadku druków kolorowych, Drukarnia Wie-druk sprawdza jedynie wybrane fragmenty wydruku ze skalibrowanym monitorem, nie gwarantując idealnego odwzorowania kolorów. Drukarnia Wie-druk dopuszcza możliwość odwzorowania kolorów w stosunku do dostarczonego proofa lub wzorca po wcześniejszym ustaleniu.

1. Metodę dostawy ustalają strony w umowie. Drukarnia Wie-druk korzysta z firm kurierskich lub własnego transportu.

2. Drukarnia Wie-druk nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z dostawą, z wyjątkiem sytuacji niezależnych od niej.

3. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy pod kątem uszkodzeń. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek szkody, musi sporządzić protokół uszkodzenia oraz zrobić zdjęcia w obecności kuriera, następnie przesłać je do Drukarni Wie-druk w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki za pośrednictwem e-maila.

4. W przypadku transakcji B2B, odpowiedzialność za dostawę spoczywa na firmie kurierskiej, a Drukarnia Wie-druk zgłasza reklamację w imieniu Zamawiającego. Natomiast w przypadku transakcji B2C, odpowiedzialność za dostawę leży po stronie Drukarni Wie-druk.

5. Drukarnia Wie-druk może dostarczyć zlecenie na kilka adresów za dodatkową opłatą, jeśli otrzyma odpowiedni rozdzielnik co najmniej 2 dni robocze przed datą wysyłki. W przeciwnym razie Zamawiający może zostać obciążony dodatkowymi kosztami pakowania.

6. Drukarnia Wie-druk zastrzega sobie możliwość pakowania kilku zleceń na jednej palecie lub w jednym kartonie, chyba że umowa pisemna stanowi inaczej.

7. Po zakończeniu produkcji, Drukarnia Wie-druk wysyła zlecenia niezwłocznie. Jeśli Zamawiający życzy sobie wstrzymania wysyłki, może być obciążony opłatą za przechowywanie, równą 1% wartości zamówienia za każdy dzień od trzeciego dnia od terminu realizacji.

1. Drukarnia Wie-druk zapewnia jakość zgodną z parametrami technologicznymi. Reklamacje należy składać pisemnie za pośrednictwem e-maila. Wymagane jest dołączenie zdjęcia przedstawiającego wadę lub przekazanie fizycznego wzoru wraz z dokładnym opisem usterki.

2. Termin na zgłoszenie reklamacji ilościowych lub uszkodzeń wynosi 7 dni, a jakościowych 30 dni od daty dostawy.

3. Drukarnia Wie-druk może oczekiwać zwrotu wadliwego towaru.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.

5. Produkt zgodny z dokumentem Normy poprawności wykonania produktu w Drukarni Wie-druk nie podlega reklamacji.

1. Nowi klienci zobowiązani są do przedpłaty lub płatności gotówkowej przy odbiorze.

2. Kredyt kupiecki może być udzielony klientom z historią zleceń.

3. Odroczone płatności są dostępne dla klientów spełniających określone warunki.

4. Zamawiający zobowiązany jest do terminowej płatności. Drukarnia Wie-druk może odmówić przyjęcia zlecenia, realizacji zamówienia lub wstrzymania dostawy zrealizowanej już pracy, jeśli Zamawiający ma nieuregulowane, wymagalne zobowiązania finansowe wobec Drukarni Wie-druk.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Drukarnia Wie-druk ma prawo dochodzić nie tylko głównej należności i odsetek za zwłokę, lecz także kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją należności, do wysokości wynikającej z poniesionych kosztów.

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w szczególności w sposób rzetelny i przejrzysty oraz zapewniający odpowiednią ochronę integralności i poufności danych.

2. Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w związku ze świadczeniem usług.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się na stronie internetowej Wykonawcy i stanowią one integralną część niniejszych OWW.